Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viazakazane zakazane
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viazakazane zakazane
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie
Reposted fromshakeme shakeme
0147 2288 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawrazliwa wrazliwa
2400 95b2 500

Pulp Fiction

Reposted fromnickdrake nickdrake viaLaColie LaColie
6167 4109
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLaColie LaColie
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaLaColie LaColie
1757 1b82
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viazakazane zakazane
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
2762 39ee
Reposted fromdivi divi viazakazane zakazane
Reposted fromshakeme shakeme
0813 bdea
Reposted fromshakeme shakeme
6149 e295
Reposted fromshakeme shakeme
1923 827e
Reposted fromoutoflove outoflove viawrazliwa wrazliwa
Reposted fromshakeme shakeme
0590 1d43
Reposted fromshakeme shakeme
3810 3578
Reposted fromretaliate retaliate viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl