Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6708 7861 500
Reposted frompulperybka pulperybka viahidingtonight hidingtonight
9470 2b45 500
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viahidingtonight hidingtonight
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
2539 a5af
Reposted frommisterpeter misterpeter viashakeme shakeme
3840 5824
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrazliwa wrazliwa
Reposted frombluuu bluuu viawrazliwa wrazliwa
1624 29bd 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawrazliwa wrazliwa
3515 5d99 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawrazliwa wrazliwa
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viawrazliwa wrazliwa
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaolakocie olakocie
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viaolakocie olakocie
3826 3662
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaCoriLiar CoriLiar
8731 4515 500
Reposted fromamatore amatore viawrazliwa wrazliwa
9967 4262 500

melisica:

Love

Reposted fromAmericanlover Americanlover viawrazliwa wrazliwa
9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viazakazane zakazane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl