Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8155 ea1b 500
3592 892c
Reposted fromkrzysk krzysk viawrazliwa wrazliwa
1391 1464

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viazakazane zakazane
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajossie jossie
1941 3cde 500
9024 de90 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viazakazane zakazane
0806 a991 500
Reposted fromNajada Najada viazakazane zakazane
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viakatiuszaa katiuszaa
3667 3d47
Reposted fromkarahippie karahippie viaCoriLiar CoriLiar
7447 bb39 500
Reposted fromerial erial viaCoriLiar CoriLiar
0616 612c
Reposted fromxanth xanth viaallthienn allthienn
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viaallthienn allthienn
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaallthienn allthienn
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaallthienn allthienn
8740 29f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaallthienn allthienn
2241 8f42
Reposted fromkattrina kattrina viaolakocie olakocie
3638 ba59
Reposted frompeper peper viazakazane zakazane
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viawrazliwa wrazliwa
0594 370b
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawrazliwa wrazliwa
6202 c77d
Reposted fromtutajjula tutajjula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl